KAMPEN STAD

Arendrijksdaalder 1598. Delmonte 700; CNM 2.30.23; HPM Ka 21. Lichte krasjes kz. Fraai / zeer fraai. 250,00